Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- & betalingsvoorwaarden van Bloemendal’s Adviesburo
Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Bloemendal’s Adviesburo en klanten of opdrachtgevers met betrekking tot het leveren van diensten en/of goederen door Bloemendal’s Adviesburo.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.  Bloemendal’s Adviesburo
Bloemendal’s Adviesburo gevestigd in Vroomshoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 05058392.

1.2.  Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden door Bloemendal’s Adviesburo dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met Bloemendal’s Adviesburo is aangegaan.

1.3.  Overeenkomst/Opdracht
De overeenkomst of opdracht (zowel schriftelijk als mondeling) voor het leveren van goederen en/of diensten of het uitvoeren van opdrachten.

1.4.  Advies
Een door Bloemendal’s Adviesburo aan de opdrachtgever uitgebracht schriftelijk of mondeling advies.

1.5.  Diensten
Een door Bloemendal’s Adviesburo geleverde dienst, zoals advies, of training hetzij schriftelijk of mondeling.

1.6.  Goederen
Een door Bloemendal’s Adviesburo uitgebrachte artikel, producten, zoals brochures, e.d.

1.7.  Werkzaamheden

 • Advisering en begeleiding.
 • Trainingen (hierop bestaan inschrijvingsvoorwaarden).
 • Verkoop van veiligheidsartikelen.

1.8 Prijzen
Prijzen die worden genoemd in offertes en/of op de website zijn excl. btw.

Artikel 2: Uitvoering opdracht

2.1.  Opdrachten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Wijzigingen of reclamaties omtrent opdrachtbevestigingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging plaats te vinden.

2.2.  De uitvoering van een opdracht wordt door Bloemendal’s Adviesburo gestart op het overeengekomen tijdstip.

2.3.  De inhoud van de opdracht wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen. De opdrachtgever blijft de eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke invulling/inhoud die aan de opdracht is gegeven (het betreft hier schriftelijk advies en het opstellen van beleidsstukken).

2.4.  De uitvoering van de opdracht geschiedt door Bloemendal’s Adviesburo.

2.5. Bloemendal’s Adviesburo garandeert de opdrachtgever dat geen bedrijfsgegevens, welke tengevolge van de uitvoering van de opdracht bij Bloemendal’s Adviesburo bekend zijn, in openbaarheid worden gebracht, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven door de opdrachtgever.

Artikel 3: Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk of mondeling door Bloemendal’s Adviesburo zijn bevestigd.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. Voor aanvang van de opdracht is er een prijsopgave overeengekomen.

4.2. Minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient 75% van de overeengekomen prijs betaald te zijn.

4.3. Prijsopgaven zijn exclusief kilometergeld à € 0,60 p/km.

4.4. De betaling door de opdrachtgever van de, door Bloemendal’s Adviesburo verzonden factuur, moet geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur.

4.5. Betalingen geschieden in Nederlandse valuta bij het kantoor van Bloemendal’s Adviesburo of door middel van storting ten gunste van Bloemendal’s Adviesburo op de aangewezen bankrekening.

4.6. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente, conform art.6: 119/120 BW (momenteel is deze 2%), in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, met een minimum van €25,00 euro. Bij achterwege blijven van betaling zal de uitvoering van de opdracht door Bloemendal’s Adviesburo worden geschort. Na een maand zal de rente vermeerdert worden met 4% zonder dat ingebrekestelling is vereist. Gedeelten in de maand worden als volle maand aangemerkt.

4.7. Zodra Bloemendal’s Adviesburo een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke (incasso-) kosten, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

Artikel 5: Betaling webshop

5.1 Hoe kan ik betalen?
Uw aankoop kunt u op verschillende manieren veilig online betalen. Maak gebruik van iDeal.
De betaling dient vooraf te geschieden.

5.2 Ontvang ik een factuur?
Ja, bij iedere aankoop ontvangt u van ons per e-mail een factuur.

5.3 Producten inclusief of exclusief BTW
De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Bij betaling ziet u het volledige bedrag inclusief verzendkosten en inclusief BTW vermeld staan.

5.4 Kan ik producten omruilen wanneer deze niet bevalt?
Ja, dat kan. Blijkt het product niet het gewenste product te zijn, dan bieden wij de mogelijkheid om het product binnen 7 dagen terug te sturen of terug te brengen. Nadat wij het product hebben gecontroleerd en deze onbeschadigd is, ontvangt u het aankoopbedrag binnen 30 dagen retour (exclusief verzendkosten). Of wellicht ziet u in onze webshop een ander product en wilt u deze omruilen. Neem vooraf altijd eerst even contact met ons op zodat we samen met u kunnen zoeken naar de beste oplossing.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Bloemendal’s Adviesburo verricht diens werkzaamheden naar beste weten en kunnen. Aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ten gevolge van fouten van Bloemendal’s Adviesburo, diens personeelsleden of derden die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn ingeschakeld wordt niet aanvaard. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en dit bewezen kan worden.

6.2. De opdrachtgever vrijwaart Bloemendal’s Adviesburo tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 7: Opzegging

7.1.  Opzegging tussen opdrachtgever en Bloemendal’s Adviesburo dient minimaal 2 weken van te voren te geschieden. Anders kan 50% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

7.2.  Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld te worden, hierin dienen de redenen van opzegging gemeld te worden.

Artikel 8: Klachten- en geschillenregeling

8.1. Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van werkzaamheden van Bloemendal’s Adviesburo, schriftelijk te richten aan Bloemendal’s Adviesburo. Bloemendal’s Adviesburo zal hierop schriftelijk reageren. Geschillen zullen op eenzelfde wijze afgehandeld worden. Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn tot oplossing is gekomen, zal het geschil voorgelegd worden aan een bevoegde rechter of neutraal persoon. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van het geschil.

Artikel 9: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

9.1.  Deze Algemene Voorwaarden gelden op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bloemendal’s Adviesburo. Wanneer deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht eveneens van toepassing.

9.2.  Deze Algemene Voorwaarden kunnen tegenover iedere opdrachtgever gehandhaafd worden. Zij gelden bij uitsluiting van alle eigen Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden Trainingen

Aanmelding

 • Het aanmelden voor deelname aan een training vindt plaats door inzending van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, een mailbericht naar training@bhvaed.nl of aanmelden via de website;
 • Inschrijving vindt plaats op grond van de ontvangen aanmeldingen, in volgorde van binnenkomst;
 • Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, worden deze aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende training. Hiervan krijgt de contactpersoon van het betreffende bedrijf bericht;
 • Na aanmelding ontvangt de contactpersoon van het bedrijf een bevestiging en inlogcodes;
 • Ongeveer één week voor aanvang van de training ontvangt de contactpersoon van het bedrijf de persoonlijke uitnodiging.

Annulering

 • In het geval dat een cursist niet aan de training kan deelnemen, is de volgende regeling van toepassing:
  Geen nota, indien de annulering eerder dan vier weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt en wanneer inlogcodes nog niet zijn verzonden;
 • 50% van de trainingsprijs wordt in rekening gebracht bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training;
 • 100% van de trainingsprijs is verschuldigd indien annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang van de training plaatsvindt.

Vervanging van een cursist door een ander personeelslid is mogelijk na overleg met Bloemendal’s Adviesburo.
Wijzigingen: Bloemendal’s Adviesburo behoudt zich het recht voor om, in verband met onvoorziene omstandigheden, trainingsplaats, data, tijdstippen of docent(en) te wijzigen.
Betalingen: Betalingen van de verschuldigde trainingsgelden vindt plaats na ontvangst van de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, en voor aanvang van de training. Betalingsvoorwaarden zijn te verkrijgen na opvraag hiervan, maar staan ook op de website vermeld.

Algemene voorwaarden